top of page

Müşteri Aydınlatma Metni

 

6698 SAYILI KANUN UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA herdemyesil.shop AYDINLATMA BİLDİRİMİ

herdemyesil.shop bünyesinde veri sorumlusu Herdemyeşil olarak e- ticaret müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin ve çevrimiçi kullanıcıların kişisel verilerine önem veriyoruz.

Veri Sorumlusu olarak uhdemizde bulunan kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun belirttiği sınırlar dâhilinde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işliyoruz.

İşlenen Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz

Aşağıda belirtilen türlerdeki kişisel verileriniz Herdemyeşil tarafından işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLER

 

Veri Türü

Alınan Veriler

Kimlik

Ad – Soyad, Doğum Tarihi, Cinsiyet, T.C. Kimlik Numarası

İletişim

E-Posta Adresi, Fatura & Teslimat Adresleri, Cep Telefonu Numarası

Müşteri İşlem

Fatura bilgileri (Vergi Dairesi v.b.) ,Talep Bilgileri, Sipariş Bilgileri, Müşteri Yorumları, Müşteri/Üye Numarası

Finans

Banka hesap bilgileri (havale ile ödeme yapanlar için) , vergi kimlik numarası bilgileri.

İşlem Güvenliği

IP adres bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Kullanıcı Adı Bilgileri, Şifre Bilgileri, Trafik Verileri (Bağlantı Zamanı / Süresi vb.)

Hukuki İşlem

Uyuşmazlık Olması Halinde Dava Dosyasındaki Bilgiler, İhtarnameler, Adli ve İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

Herdemyeşil, yukarıda genel hatları ile belirtilen uhdesindeki kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir.

 

·Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

·Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

·Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

·Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

·Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·Talep / Şikayetlerin Takibi

·Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

·İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Kişisel Verilerin Toplanma Şekli ve Verilerinizi İşlememizin Hukuki Dayanakları

 

Herdemyeşil, kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, veri sorumlusunun hukuki sorumluluğu, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, kişisel verinin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati ve açık rıza şartlarından en az birinin var olması durumunda işlemektedir.

İnternet sitesi ziyaretleri, site üyelik formu doldurulması, e-ticaret satışları, hesabım sayfası içeriğinde yer alan ve tercihinize bağlı olarak doldurulabilecek alanlar, talep ve başvurularınız, sözleşmeler, kampanyalar ve e- ticaret iş süreçlerinde şirket nezdinde oluşturulan bilgi ve belgeler, faturalar, irsaliyeler, vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Kişisel Verilerinizin Yurtiçinde Bulunan Üçüncü Kişilerle Paylaşımı

Herdemyeşil, veri sorumlusu sıfatıyla elde ettiği verileri 6698 sayılı Kanun'un 8. maddesinde sayılan hukuki gerekçeler kapsamında yukarıda belirtilen amaçlar için paylaşabilmektedir.

Yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan verilerle sınırlı olarak; gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine (Şirket’in akdi veya kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla işbirliği yaptığı kuruluşlar: Sigorta şirketleri, hukuk bürosu, mali müşavir ve danışmanlar, iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren şirketler ve çalışanları, bankalar ile diğer hizmet alınan şirketler vb.), yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin Yurt Dışında Bulunan Üçüncü Kişilerle Paylaşımı

Herdemyeşil hiçbir kişisel veriyi yurt dışında bulunan üçüncü kişiler ile paylaşmamaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Herdemyeşil nezdinde kişisel verileri olan kişiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen bütün haklara sahiptir. Kanunun 11. maddesi çerçevesinde ilgili kişi Herdemyeşil’e başvurarak kendisi ile ilgili;

- Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

- Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

- Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Kişisel Verilerinize İlişkin Talepleriniz

6698 sayılı Kanun'un 11. maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereği aşağıdaki yöntemlerden biri ile iletebilirsiniz. Talebinize 6698 sayılı Kanun'un 13. maddesi gereğince 30 gün içerisinde ücretsiz cevap verilecektir. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde anılan Tebliğde belirlenen ücret dışında bir ücret talep edilmeyecektir.

Başvurularınızı Herdemyeşil KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak formu elden teslim ederek, noter vasıtasıyla, KEP adresinizle veya Tarafınızca Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta ile yapabilirsiniz.

Başvurucu, kimliğini ispat edecek olan belge ve dokümanlarla beraber başvuruda bulunacaktır. Başvurularınızda ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, TCKN, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon, varsa faks numarası ve talep konusu yazılması zorunludur. Bu belgelerin teyidi yapılamadığı takdirde olumlu yanıt verilmeyecektir.

Herdemyeşil

Adres: Tatlısu Mah. Tuncay Sok.No:2 İstanbul , Türkiye

Telefon: 0 505 955 28 03

E-Posta: feyza@herdemyesil.com

Web: herdemyesil.shop

bottom of page